Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van ZAPPtv en haar gelieerde onderneming en handelsnamen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57610967.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons (ZAPPtv en de aan haar gelieerde onderneming en handelsnamen) en onze opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van een of meer bepalingen van deze voorwaarden hebben afgeweken.

1.2. Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

1.3. Opties hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken te rekenen vanaf de datum van herbevestiging door ZAPPtv.

1.4. De reguliere werktijden van ZAPPtv zijn: Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen van ZAPPtv zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Orders en/of opdrachten binden ons vanaf het moment dat wij de aanbieding schriftelijke dan wel via e-mail hebben bevestigd.

2.2. Mondelinge of telefonische opdrachten worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat fouten of vergissingen die door een duidelijk schriftelijke opdracht hadden kunnen worden voorkomen voor rekening en risico zijn van de opdrachtgever.

2.3. ZAPPtv is gerechtigd voor, bij en/of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat aanbetalings- en overige verplichtingen zullen worden voldaan.

2.4. Voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht is ZAPPtv ten alle tijden bevoegd, anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend, conform de prijsopgave die door ZAPPtv op voorhand aan de opdrachtgever zal worden verstuurd.

2.5. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening of schriftelijk akkoord dan wel via e-mail of andere informatie overbrengers van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. ZAPPtv draagt vervolgens zorg voor het uitvoeren van de opdracht en het versturen van de facturen gemoeid met de opdracht.

2.6. Indien een reservering voor een ZAPPtv arrangement volledig wordt geannuleerd of gewijzigd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • Het aantal deelnemers en daarmee het totaalbedrag van een event reservering kan tot 2 weken voor de uitvoerdatum van het event worden aangepast met een maximum van 20% van het initieel overeengekomen geoffreerde bedrag.
 • Binnen 2 weken voor de uitvoerdatum van het event kunnen er geen wijzigingen meer worden verrekend en wordt het gehele geoffreerde bedrag voor 100% doorberekend en gefactureerd.
 • Wordt een event geannuleerd binnen 2 weken voor de uitvoerdatum van het event dan wordt 100% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht en gefactureerd.
 • Wordt een event geannuleerd tot 1 maand voor de uitvoerdatum van het event dan wordt 50% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening gebracht en gefactureerd.
 • Wordt een event tot 2 weken voor de uitvoerdatum van het event geannuleerd dan wordt 80% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening gebracht en gefactureerd.

3. LEVERING

3.1. De levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats door ons bedrijf. Verzending en transport van digitale bestanden en overige materialen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De kosten van transport, verpakking, transportverzekeringen en eventuele opslag c.q. bewaring zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.2. De opgave van levertijden geschiedt bij benadering. Wij verplichten ons de door ons opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn niet aansprakelijk voor de overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en het geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden.

3.3. Indien in geval van verkoop en levering van zaken deze na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor zijn rekening en risico.

3.4. Alle tot het event behorende materialen, dienen binnen 30 dagen na de uitvoerdatum van het event te worden afgehaald. Na deze termijn zullen de materialen in onze opslagruimte worden ingeboekt, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.5. Oplevering van de foto’s, films, geluid en andere content gemaakt door ZAPPtv geschiedt binnen 2 weken. Deze termijn kan uitlopen indien de opdrachtgever aanpassingen vereist die buiten de normale correctieronde (1x) vallen.

4. PRIJZEN

4.1 Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.4.2. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de prijs met inachtneming van het eventuele, wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te wijzigen.

5. BETALING

5.1. ZAPPtv verstuurt de facturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van het event te voldoen tenminste 2 weken voor de uitvoerdatum van het event. De specifieke datum staat vermeld op de factuur die ZAPPtv verstuurt na ontvangst van de definitieve opdrachtbevestiging van de opdrachtgever. De overige 50% van het totaalbedrag van het event dient voldaan te zijn tenminste 1 dag voor de uitvoerdatum van het event. Indien de termijn tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoerdatum van het event minder dan twee weken bedraagt dient de opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van het event per de ontvangstdatum van de factuur te voldoen.

5.2. Indien de betaling niet binnen de in lid 5.1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden, zijn we genoodzaakt de uitvoering van onze dienst te annuleren. Hiervoor brengen we 50% annuleringskosten in rekening. Bovendien is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van, het met inbegrip van de genoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5.3. Bij bestelling van aanvullingen op het event, zoals extra afdrukken of glossy’s, ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het totale aanvullende bedrag. Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

5.4. Niet vermelde B.T.W. is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968 Eventuele tussentijdse veranderingen van het B.T.W.-percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde B.T.W. kan in geringe mate afwijken van de vermelde B.T.W. door afrondingsverschillen. De prijzen van onze events zijn onder voorbehoud van wijziging.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de opdrachtgever door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, ZAPPtv daar niet verantwoordelijk voor is. ZAPPtv behoudt zich het recht voor om eventueel in overleg andere professionals in te huren voor reeds aangenomen opdrachten.

6.2. Achteraf kan er geen beroep op ZAPPtv worden gedaan in geval van klachten met betrekking tot fotoafdrukken als de opdrachtgever zelf afdrukken laat maken van foto’s. Dit geldt voor de kleur, de scherpte en de kwaliteit van de afdruk.

6.3. ZAPPtv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (waaronder begrepen directe en indirect schade, gevolgschade, gederfde winst en uitblijven van resultaat) aan beeld- en/of geluidsdragers, beeld en/of geluidsmateriaal en enig ander materiaal, dat door opdrachtgevers of derden – al dan niet tegen betaling en ongeacht om welke reden – aan ZAPPtv ter beschikking is gesteld. Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid.

6.4. Onverminderd het bepaalde in 6.3. is een eventuele aansprakelijkheid in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de opdracht waar de gestelde aansprakelijkheid verband mee houdt.

6.5. De opdrachtgever is gehouden ZAPPtv te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoedingen van derden, uit hoofde van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde beeld- en/of geluidsmateriaal.

6.6. Het risico voor het in 6.3. bedoelde materiaal berust uitsluitend bij de opdrachtgever c.q. derden en is anderzijds niet door een verzekering gedekt. In verband met het risico dat de opdrachtgever kan lopen als er, bijvoorbeeld, gewerkt wordt aan het originele basismateriaal, of in geval van kostbare opnamen, wijzen wij op de mogelijkheid bepaalde materialen te verzekeren of voor een gehele AV-productie een negatief-verzekering af te sluiten.

6.7. Bij opdrachten kan ZAPPtv nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een event op locatie of in de studio.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en het eventuele tekst en (reclame)muziek van ZAPPtv, alsmede met betrekking tot de door ZAPPtv gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij ZAPPtv. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZAPPtv.

7.2. Alle rechten van het beeld- en geluidsmateriaal dat door het event deelnemer(s) en ZAPPtv opdrachtgever(s) onder leiding van begeleiders van ZAPPtv of zonder begeleiding van ZAPPtv wordt geproduceerd rusten bij ZAPPtv. ZAPPtv is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s) of Facebook.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht, portretrecht en het auteursrecht- toe aan ZAPPtv.

7.4. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ZAPPtv daartoe bevoegd.

7.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7.6. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ZAPPtv te allen tijde gerechtigd om de handelsnaam ZAPPtv op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam ZAPPtv openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door ZAPPtv tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, draaiboeken, scripts, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van ZAPPtv, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch ZAPPtv jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens

7.9. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat gepubliceerde foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden bij ZAPPtv. ZAPPtv zal deze foto’s, indien de redenen door ZAPPtv gegrond wordt verklaard, van de website verwijderen.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1. ZAPPtv garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, ZAPPtv geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2. De opdrachtgever vrijwaart ZAPPtv, of de door ZAPPtv bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3. De opdrachtgever vrijwaart ZAPPtv voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. KLACHTEN9.1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken/diensten van ZAPPtv na de levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten over de geleverde zaken en of diensten moeten binnen tien dagen na ontvangst van de zaken en/of diensten schriftelijk of via e-mail bij ZAPPtv zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken. Klachten worden door ZAPPtv naar alle redelijkheid beoordeeld. Bij een gegronde klacht zal het daarbij bijbehorende probleem binnen redelijke termijn worden opgelost.

9.2. Indien een klacht door ons wordt gehonoreerd, heeft ZAPPtv het recht, maar niet de plicht, tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks na terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

10. OVERMACHT10.1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht heeft ZAPPtv het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat ZAPPtv daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid waardoor onze nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Daaronder zijn tenminste begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leverancier(s)

11. ONTBINDING11.1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichtingen jegens ZAPPtv niet, niet volledig of te laat nakomt, is ZAPPtv gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden, en zijn alle vorderingen die ZAPPtv op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, indien:

 • Opdrachtgever zijn opeisbare schulden onbetaald laat;
 • Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd:
 • Of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • Beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

12. NEDERLANDS RECHT; GESCHILLEN12.1. Op alle aanbiedingen van ZAPPtv c.q. alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen tussen ons en de opdrachtgever die voortvloeien uit onze aanbiedingen c.q. uit met ons gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.